Veelgestelde vragen

Is het een bezwaar als ik naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit bezit?

Dat is geen enkel bezwaar.

Wat wordt verstaan onder juridisch relevante werkervaring?

Onder juridische werkervaring wordt verstaan:

 1. De werkervaring die is opgedaan na het afstuderen als jurist (dus niet: een juridische bijbaan als student of een studentenstage);
 2. De opgedane werkervaring in een juridische functie. Gaat het om een andere dan juridische functie (bijvoorbeeld om een managementfunctie), dan dient uit een toelichting te blijken welke concrete juridische werkzaamheden deze functie behelst.

Wat wordt verstaan onder juridische werkervaring buiten de Rechtspraak?

Onder juridische werkervaring buiten de rechtspraak wordt onder andere verstaan:

 • praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist, rechtsbijstand jurist of procesvertegenwoordiger;
 • werkervaring als universitair docent rechtsgeleerdheid of HBO docent Rechten
 • juridische werkervaring bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • praktijkervaring als officier van justitie of advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie.

Wat wordt verstaan onder relevante juridische werkervaring binnen de Rechtspraak?

De volgende instanties worden gezien als instanties binnen de Rechtspraak:

 • gerechtelijke instanties (Nederlandse of Caribisch-Nederlandse gerechten)
 • de Raad voor de Rechtspraak en bijbehorende landelijke diensten van de Rechtspraak
 • de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
 • het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
 • de Centrale Raad van Beroep
 • het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
 • de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • het Openbaar Ministerie (met uitzondering van (volwaardig, dwz. niet als assistent- of plaatsvervangend) officier van justitie of advocaat-generaal).

Hoe wordt het aantal jaren juridische werkervaring berekend tijdens de selectieprocedure?

De briefselectiecommissie beoordeelt de duur van uw juridisch relevante werkervaring vanaf het moment dat u bent afgestudeerd (incl. civiel effect) tot aan de sluitingsdatum van de vacature waar u op heeft gereageerd. Daarbij wordt tevens betrokken of uw werkervaring fulltime of parttime is (geweest).

Wat wordt verstaan onder civiel effect?

Wanneer u solliciteert voor de functie van rechter of raadsheer dient u bij uw sollicitatie aan te tonen dat u beschikt over een masterdiploma rechtsgeleerdheid met ‘civiel effect’. Een universitair diploma waaraan ‘civiel effect’ is verbonden vormt in beginsel bewijs dat is voldaan aan de zogenaamde drie-uit-vijf-eis.

In artikel 2 van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) is geregeld aan welke eisen uw diploma moet voldoen om tot rechter benoemd te worden. Die eisen houden in dat men ten minste grondige kennis van en inzicht in drie van de vijf volgende rechtsgebieden heeft verkregen (‘drie-uit-vijf-eis’):

 1. burgerlijk recht, met inbegrip van burgerlijk procesrecht
 2. strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht
 3. bestuursrecht, met inbegrip van bestuursprocesrecht
 4. staatsrecht
 5. belastingrecht.

Tot de drie rechtsgebieden behoren in elk geval twee van de rechtsgebieden genoemd in de onderdelen a tot en met c.

Voor (bijvoorbeeld: fiscale) kandidaten die niet voldoen aan de hiervoor beschreven drie-uit-vijf-eis kan een uitzondering worden gemaakt als zij beschikken over een zeer ruime praktijkervaring op een van de vijf rechtsgebieden, zie artikel 2 lid 4 Brra.

Voor kandidaten met zowel een diploma fiscale economie als fiscaal recht met civiel effect geldt dat hun werkervaringsjaren worden geteld vanaf het moment van werken na het afstuderen als fiscaal econoom.

Kan ik de analytische test herkansen?

De analytische test wordt afgenomen door het assessmentbureau LTP. U kunt de analytische test niet herkansen. Heeft u de normscore op de analytische test niet behaald, dan geldt een wachttermijn van 3 jaar voordat u weer kunt solliciteren voor de functie van rechter of raadsheer.

Bent u op de dag van het maken van de analytische test ziek of bent u anderszins door persoonlijke omstandigheden niet in staat de test te maken, dan adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór de aanvang van de analytische test uitdrukkelijk te melden bij zowel het LTP als de LSR. Wanneer de test eenmaal is gemaakt kan deze niet worden overgedaan, ook niet als achteraf melding wordt gemaakt van ziekte of andere verstorende omstandigheden.

Aan kandidaten met dyslexie kan extra tijd worden toegekend voor het maken van de test. Een verzoek daartoe dient, onder overlegging van een dyslexieverklaring, ruim voor de test kenbaar te worden gemaakt aan het LTP.

Tijdens de selectieprocedure ben ik één of meerdere dagen/weken niet beschikbaar om testen te maken of op gesprek te komen. Is dit een probleem?

Helaas staat de planning voor de verschillende onderdelen van de gehele selectieperiode een jaar van te voren al vast. Hier kan geen uitzondering op worden gemaakt. Indien u tijdens de selectieprocedure enkele dagen/weken verhinderd bent, vraag dan voorafgaande aan uw sollicitatie aan het secretariaat van de LSR of en zo ja voor welk onderdeel dit een probleem vormt. Het secretariaat van de LSR adviseert u hoe u hiermee om dient te gaan en of de door u voorziene afwezigheid een beletsel vormt om aan de betreffende sollicitatieronde mee te doen.

Hoe lang is de positieve uitslag van de analytische test, assessment en eindgesprekken geldig nadat u de eindgesprekken met positief resultaat hebt afgerond maar niet bent geplaatst op de vacature in het gerecht waarop u had gesolliciteerd?

Als u dan binnen een termijn van twee jaar opnieuw bij een gerecht solliciteert, hoeft u de analytische test, assessment en eindgesprekken niet opnieuw af te leggen. De termijn van twee jaar start op de dag waarop u heeft vernomen dat het gerecht (of indien van toepassing ‘de gerechten’) waar u had gesolliciteerd – vanwege een teveel aan kandidaten – u niet op de vacature heeft geplaatst.

Gedurende deze termijn van twee jaar van geldigheid van analytische test, assessment en eindgesprekken, kan men onbeperkt solliciteren op vacatures bij de gerechten.
Dit geldt ook voor kandidaten die na 1 januari 2018 de eindgesprekken met positief resultaat hebben afgerond maar niet zijn geplaatst op de vacature in het gerecht waar zij op hadden gesolliciteerd.

Als ik bij twee gerechten heb gesolliciteerd, dien ik dan ook twee testen en twee assessments af te leggen?

Nee, de test en assessment kunnen voor beide sollicitaties dienen, evenals de eindgesprekken. De lokale gesprekken worden wel per gerecht gehouden.

Als u bij twee gerechten hebt gesolliciteerd, en u wordt na de eindgesprekken met LSR in beide gerechten uitgenodigd voor plaatsing, dan is de keuze aan u.

Hoe word ik rechter/raadsheer- plaatsvervanger?

Klik hier voor meer informatie.

Mocht u nog andere vragen hebben, aarzelt u niet om contact op te nemen met het Landelijk Servicepunt werving en selectie Rechters (LSR).

Uniceflaan 1
Postbus 3175
3502 GD Utrecht
lsr@rechtspraak.nl (het streven is om binnen drie werkdagen een reactie op uw mail te geven)
088 361 10 25 (het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen).