Veelgestelde vragen

Is het een bezwaar als ik naast de Nederlandse nationaliteit ook een andere nationaliteit bezit?

Dat is geen enkel bezwaar.

Wat wordt verstaan onder juridisch relevante werkervaring?

Onder juridische werkervaring wordt verstaan:

 1. De werkervaring die is opgedaan na het afstuderen als jurist (dus niet: een juridische bijbaan als student of een studentenstage);
 2. De opgedane werkervaring in een juridische functie. Gaat het om een andere dan juridische functie (bijvoorbeeld om een managementfunctie), dan dient uit een toelichting te blijken welke concrete juridische werkzaamheden deze functie behelst.

Wat wordt verstaan onder juridische werkervaring buiten de Rechtspraak?

Onder juridische werkervaring buiten de rechtspraak wordt onder andere verstaan:

 • praktijkervaring als advocaat, bedrijfsjurist, rechtsbijstand jurist of procesvertegenwoordiger;
 • werkervaring als universitair docent rechtsgeleerdheid of hbo docent Rechten
 • juridische werkervaring bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie
 • praktijkervaring als officier van justitie of advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie.

Wat wordt verstaan onder relevante juridische werkervaring binnen de Rechtspraak?

De volgende instanties worden gezien als instanties binnen de Rechtspraak:

 • gerechtelijke instanties (Nederlandse of Caribisch-Nederlandse gerechten)
 • de Raad voor de Rechtspraak en bijbehorende landelijke diensten van de Rechtspraak
 • de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak
 • het College van Beroep voor het Bedrijfsleven
 • de Centrale Raad van Beroep
 • het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad
 • de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
 • het Openbaar Ministerie (met uitzondering van (volwaardig, d.w.z. niet als assistent- of plaatsvervangend) officier van justitie of advocaat-generaal).

Kan ik voorafgaand aan mijn sollicitatie vrijblijvend in gesprek gaan met een rechter of raadsheer?

De LSR heeft een pool met jonge en ervaren rechters en raadsheren die voorafgaand aan je sollicitatie in gesprek kunnen gaan over de verschillende stappen in de selectieprocedure en de voorbereiding hierop, de rol van de rechter of raadsheer in de samenleving, persoonlijke ervaringen en hun eigen groei naar het rechter- en raadsheerschap.

Stuur een bericht naar lsr@rechtspraak.nl en wij nemen contact met je op om een afspraak te maken.

Hoe wordt het aantal jaren juridische werkervaring berekend tijdens de selectieprocedure?

De briefselectiecommissie beoordeelt de duur van je juridisch relevante werkervaring vanaf het moment dat je bent afgestudeerd (incl. civiel effect) tot aan de sluitingsdatum van de vacature waarop je hebt gereageerd. Daarbij wordt tevens betrokken of je werkervaring fulltime of parttime is (geweest).

Wat wordt verstaan onder civiel effect?

Als je solliciteert voor de functie van rechter of raadsheer dien je bij je sollicitatie aan te tonen dat je beschikt over een masterdiploma rechtsgeleerdheid met ‘civiel effect’. Een universitair diploma waaraan ‘civiel effect’ is verbonden vormt in beginsel bewijs dat is voldaan aan de zogenaamde drie-uit-vijf-eis.

In artikel 2 van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) is geregeld aan welke eisen je diploma moet voldoen om tot rechter benoemd te worden. Die eisen houden in dat men ten minste grondige kennis van en inzicht in drie van de vijf volgende rechtsgebieden heeft verkregen (‘drie-uit-vijf-eis’):

 1. burgerlijk recht, met inbegrip van burgerlijk procesrecht
 2. strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht
 3. bestuursrecht, met inbegrip van bestuursprocesrecht
 4. staatsrecht
 5. belastingrecht.

Tot de drie rechtsgebieden behoren in elk geval twee van de rechtsgebieden genoemd in de onderdelen a tot en met c.

Voor (bijvoorbeeld: fiscale) kandidaten die niet voldoen aan de hiervoor beschreven drie-uit-vijf-eis kan een uitzondering worden gemaakt als zij beschikken over een zeer ruime praktijkervaring op een van de vijf rechtsgebieden, zie artikel 2 lid 4 Brra.

Voor kandidaten met zowel een diploma fiscale economie als fiscaal recht met civiel effect geldt dat hun werkervaringsjaren worden geteld vanaf het moment van werken na het afstuderen als fiscaal econoom.

Kan ik de analytische test herkansen?

De analytische test wordt afgenomen door het assessmentbureau LTP. Je kunt de analytische test niet herkansen. Heb je de normscore op de analytische test niet behaald, dan geldt een wachttermijn van 3 jaar voordat je weer kunt solliciteren voor de functie van rechter of raadsheer.

Ben je op de dag van het maken van de analytische test ziek of anderszins door persoonlijke omstandigheden niet in staat de test te maken, meld dit dan zo snel mogelijk, in elk geval vóór aanvang van de analytische test, bij zowel het LTP als de LSR. Wanneer de test eenmaal is gemaakt, kan deze niet worden overgedaan, ook niet als achteraf melding wordt gemaakt van ziekte of andere verstorende omstandigheden.

Aan kandidaten met dyslexie wordt verzocht om dit bij voorkeur in het sollicitatieformulier, maar in ieder geval ruim voor aanvang van de analytische test door te geven aan de LSR, via lsr@rechtspraak.nl

Tijdens de selectieprocedure ben ik één of meerdere dagen/weken niet beschikbaar om testen te maken of op gesprek te komen. Is dit een probleem?

Helaas staat de planning voor de verschillende onderdelen van de gehele selectieperiode een jaar van te voren al vast. Hier kan geen uitzondering op worden gemaakt. Indien je tijdens de selectieprocedure enkele dagen/weken verhinderd bent, vraag dan voorafgaande aan je sollicitatie aan het secretariaat van de LSR of en zo ja voor welk onderdeel dit een probleem vormt. Het secretariaat van de LSR adviseer je hoe hiermee om te gaan en of je afwezigheid een beletsel vormt om aan de betreffende sollicitatieronde mee te doen.

Hoe lang is de positieve uitslag van de analytische test, assessment en eindgesprekken geldig nadat ik de eindgesprekken met positief resultaat heb afgerond, maar niet ben geplaatst op de vacature in het gerecht waarop ik heb gesolliciteerd?

Als je binnen een termijn van twee jaar opnieuw bij een gerecht solliciteert, hoeft je de analytische test, assessment en eindgesprekken niet opnieuw af te leggen. De termijn van twee jaar start op de dag waarop je hebt vernomen dat het gerecht (of indien van toepassing ‘de gerechten’) waar je had gesolliciteerd – vanwege een teveel aan kandidaten – je niet op de vacature heeft geplaatst.

Gedurende deze termijn van twee jaar van geldigheid van analytische test, assessment en eindgesprekken, kun je solliciteren op vacatures bij de gerechten.

Als ik bij twee gerechten heb gesolliciteerd, dien ik dan ook twee testen en twee assessments af te leggen?

Nee, de test en assessment kunnen voor beide sollicitaties dienen, evenals de eindgesprekken. De lokale gesprekken worden wel per gerecht gehouden.

Als je bij twee gerechten hebt gesolliciteerd, en je wordt na de eindgesprekken met LSR in beide gerechten uitgenodigd voor plaatsing, dan is de keuze aan jou.

Hoe word ik rechter/raadsheer- plaatsvervanger?

Klik hier voor meer informatie.

Welke documenten heb ik nodig als ik wil solliciteren als rechter of raadsheer in opleiding?

 • Geldig Nederlands paspoort
 • Bachelor en master diploma rechtsgeleerdheid met civiel effect
 • Diploma supplement civiel effect (BAMA structuur, vanaf 2002)
 • Cijferlijsten
 • Twee actuele referenties (volgens dit format)
 • Motivatiebrief

Mocht u nog andere vragen hebben, aarzel niet om contact op te nemen met het Landelijk Servicepunt werving en selectie Rechters (LSR).

Uniceflaan 1
Postbus 3175
3502 GD Utrecht
lsr@rechtspraak.nl (wij streven ernaar binnen drie werkdagen een reactie op je mail te geven)
088 361 10 25 (het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur).