rechterlijk lid Raad voor de rechtspraak

LocatiesRaad voor de rechtspraak
Stad informatieLocatie Den Haag
FunctiegroepDirectie / Management / Leiding
CarrièreniveauBestuur
OpleidingsniveauWo
DienstverbandFulltime
ContracttypeVast
Uren32 tot en met 36 uur
Uitgelichte functieJa
ContractduurBenoeming voor een termijn van 6 jaar d.m.v. een Koninklijk Besluit

Context en opdracht

De Rechtspraak zorgt voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten door onafhankelijke rechters. De Rechtspraak draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en het vertrouwen van de burger in het recht.

De Raad voor de rechtspraak vormt de schakel tussen de minister voor Rechtsbescherming c.q. het ministerie van Justitie en Veiligheid en de gerechten. De Raad heeft als opdracht te bevorderen dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De Raad behartigt het gemeenschappelijk belang van de gerechten naar buiten, draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen, houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer en geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van de bedrijfsvoering. De Raad vervult een coördinerende, initiërende, stimulerende, facilitaire, toezichthoudende of sturende rol. De Raad is tegelijkertijd het aanspreekpunt voor en woordvoerder van de Rechtspraak in het politieke en maatschappelijke debat. De Raad, als onderdeel van de rechterlijke organisatie, is er om de onafhankelijkheid van de Rechtspraak als derde staatsmacht te waarborgen en goede rechtspraak mogelijk te maken. Daartoe vertegenwoordigt de Raad de belangen van de derde staatsmacht in de samenwerking met de andere staatsmachten.

De Raad voor de rechtspraak bestaat op dit moment uit een voorzitter en drie leden. De voorzitter en een lid zijn afkomstig uit de rechterlijke macht.

De leden van de Raad werken als team, daarnaast is er een portefeuilleverdeling. De portefeuilleverdeling heeft betrekking op gerechten en beleidsdossiers. De portefeuillehouder ontwikkelt de kaders en het beleid op lange termijn en legt dit ter vaststelling aan de Raad voor.

De leden Raad worden ondersteund door het Bureau van de Raad. Het Bureau zorgt voor de uitvoering van de wettelijke taken van de Raad en richt zich op strategie en beleid.

De Rechtspraak toont haar vitaliteit aan de hand van diverse innovatieve projecten, werkt voortdurend aan maatschappelijk vertrouwen en is vanuit internationaal perspectief bezien toonaangevend. De organisatie wil leren van recente initiatieven die niet goed zijn gelopen (digitalisering) en onlangs uitgebrachte adviezen (Rapport visitatie gerechten 2018). De Rechtspraak heeft de ambitie om in de komende jaren veranderingen door te maken, die nodig zijn om onze democratische rechtsstaat mee te blijven dragen.

Het nieuwe rechterlijk lid van de Raad geeft haar of zijn rol vorm in deze context. Het rechterlijk lid zal op verbindende wijze (mede) leiding geven aan een organisatie in verandering. Van het rechterlijk lid zal groot leiderschap en reflectief vermogen gevraagd worden en de sensitiviteit om samen met de diverse geledingen van de organisatie de koers te bepalen.

Het rechterlijk lid is drager van de gewenste organisatiecultuur en maakt bespreekbaar wat nodig is, acteert daarop, staat continu ontwikkeling voor, zegt en doet wat gedaan moet worden en stimuleert ten dienste van de samenleving samenwerking  op alle niveaus binnen de Rechtspraak.

Het rechterlijk lid geeft niet alleen richting, zij of hij bevordert ook dat plannen daadwerkelijk worden gerealiseerd binnen de financiële kaders van de Rechtspraak. Op deze wijze draagt het rechterlijk lid er aan bij dat de Rechtspraak haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de komende decennia waar kan blijven maken.                                 

Concreet krijgt het nieuwe rechterlijk lid van de Raad in elk geval een van de inhoudelijke portefeuilles civiel recht, strafrecht of bestuursrecht, de toezichthoudende rol ten aanzien van een aantal gerechten en de portefeuille kwaliteit. Onderdelen van de kwaliteitsportefeuille zijn:

– het stimuleren van en mede vorm geven aan de innoverende en harmoniserende ontwikkeling van het primaire proces met behulp van onder meer de professionele standaarden;

– het zijn van sparring partner voor en bijdragen aan een professionele en enthousiaste samenwerking met en tussen GLO, LOV’s, portefeuillehouders kwaliteit van de gerechten, Raad en presidenten op het gebied van kwaliteit;

– het richting geven aan en toezicht houden op diverse kwaliteitsinstrumenten zoals opleiding en werving & selectie van rechters;

– het richting geven aan en toezicht houden op SSR;

– het bevorderen dat uitvoering wordt gegeven aan de uitkomsten van diverse analyses, zoals visitatie; klantwaarderings- en medewerkerswaarderingsonderzoeken.

Ook internationale activiteiten zullen deel uitmaken van de portefeuille van het nieuwe rechterlijk lid.  

Benoeming
De benoeming is voor een periode van zes jaar en geschiedt bij koninklijk besluit. Het salaris is ingeschaald in schaal 03 RM en bedraagt gedurende de periode van benoeming maximaal € 10.142,35 bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

De Raad zoekt
De Raad voor de rechtspraak zoekt voor deze zware bestuurlijke functie een samenbindend en inspirerend bestuurder met een duidelijke visie op de toekomst van de Rechtspraak en een brede maatschappelijke blik. Het rechterlijk lid Raad moet in staat zijn enthousiasme te weeg te brengen en krachten te bundelen, maar zij of hij moet ook kunnen sturen op resultaat. Bovenal is het rechterlijk lid continu een voorbeeld van de gewenste organisatiecultuur en treedt zij of hij de collega-leden Raad als teamspeler tegemoet.

 Samengevat, beschikt het rechterlijk lid Raad over:

 • groot bewustzijn van de positie van de derde staatsmacht in de maatschappelijke context;
 • (de capaciteit om snel) een netwerk en draagvlak bij aanpalende organisaties en ministeries (op te bouwen);
 • ruime aantoonbare ervaring in bestuurlijke functies en/of topmanagement functies binnen of buiten de Rechtspraak;
 • affiniteit met bovengenoemde portefeuilleonderdelen;
 • aantoonbare inhoudelijke kennis van en ervaring met het tot stand brengen van en richting geven aan veranderingsprocessen in een complex krachtenveld;
 • voldoende repertoire om zich een positie te verwerven binnen de derde staatsmacht en om een goed vertegenwoordiger te zijn van de Rechtspraak, zowel nationaal als internationaal;
 • affiniteit met digitalisering;
 • onafhankelijk, innovatief en oplossingsgericht denkvermogen;
 • stabiliteit en standvastigheid;
 • gezag in combinatie met een uitstraling die rust en vertrouwen oproept;
 • een groot vermogen tot zelfreflectie;
 • lef en een uitgesproken mening;
 • lid van de Zittende Magistratuur;
 • affiniteit met internationale activiteiten en goede beheersing Engels en Frans;
 • bij voorkeur ervaring en in elk geval affiniteit met het omgaan met de media;
 • hart voor organisatieontwikkeling;

De voorkeur gaat uit naar een vrouw, zodat de samenstelling van de Raad een representatieve afspiegeling vormt van de personele samenstelling van de organisatie.

Inlichtingen en procedure

Voor meer informatie over de organisatie en de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Henk Naves via 088-361 3301.

Voor inlichtingen over de procedure en voor het opvragen van het profiel, kunt u contact opnemen met Marije van Duijne Strobosch, MD-adviseur van de Raad voor de rechtspraak via email md.rvdr@rechtspraak.nl

 Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Ook kunt u gevraagd worden referenties aan te leveren.

 Solliciteren

Sollicitatiebrieven met uitgebreide motivatie, CV en referenties kunnen tot maandag 15 juli, 09.00 uur gestuurd worden naar Henk Naves, voorzitter Raad voor de rechtspraak via md.rvdr@rechtspraak.nl.

 De eerste gesprekken met de selectiecommissie zullen plaatsvinden in de week van 15 juli en de week van 22 juli 2019 in Den Haag. Tot de selectieprocedure behoren tevens een gesprek met de minister, een gesprek met de Commissie van Aanbeveling en een gesprek met de medezeggenschap.