Vacature niet-rechterlijk bestuurslid Rechtbank Limburg

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel. Rechtspraak gaat over rechtvaardigheid en rechtsbescherming. De Rechtspraak werkt ten dienste van de samenleving en neemt tegelijkertijd als ‘derde staatsmacht’ een belangrijke en onafhankelijke positie in ons staatsbestel in. Betrouwbare rechtspraak draagt bij aan vertrouwen in de maatschappij als ‘systeem’, waarin burgers, bedrijven en de overheid zelf erop kunnen vertrouwen dat normen en regels worden gehandhaafd en rechten worden beschermd. Met dat voor ogen heeft de Rechtspraak voor de komende jaren als belangrijkste punten benoemd: tijdige, toegankelijke en deskundige rechtspraak. De digitalisering van de rechtspraak speelt hierbij een belangrijke rol. Die punten raken de vakinhoud, de rechtspleging, maar zeker ook de bedrijfsvoering. Oriëntatie op de maatschappelijke omgeving van de Rechtspraak, zoals verwachtingen ten aanzien van doorlooptijden en digitale toegankelijkheid, is belangrijk.

In dit speelveld zijn de taken en werkzaamheden van het niet-rechterlijk bestuurslid gelegen, en wel primair op het terrein van de bedrijfsvoering.

De rechtbank Limburg

Bij de rechtbank Limburg werken ruim 550 mensen: ongeveer 100 rechters en daarnaast juridisch medewerkers, administratief medewerkers, beleidsadviseurs en andere ondersteunende medewerkers. De organisatiestructuur bestaat uit twee lagen: rechtbankbestuur (drie leden) en teams, waaraan teamvoorzitters leidinggeven. Het primair proces van de rechtbank is rechtspleging. De organisatie daarvan is ingedeeld in vijf rechtsgebieden: burgerlijk recht, familie- en jeugdrecht, strafrecht, toezicht en bestuursrecht. Het ondersteunende proces vindt plaats in de teams facilitaire zaken, beveiliging&services, bestuurssecretariaat&communicatie, planning&control en P&O; ook aan deze teams geeft een teamvoorzitter leiding. Het rechtbankbestuur en de vijf teamvoorzitters primair proces worden door deze laatste teams geadviseerd op de respectievelijke terreinen.

De rechtbank behandelt op jaarbasis meer dan 100.000 rechtszaken. Dat gebeurt op twee kantoor- en zittingslocaties, Maastricht en Roermond. Het bestuur zetelt formeel in Maastricht en werkt op beide locaties.

De rechtbank wil een goede en sociale werkgever zijn. In de rechtbank werken bevlogen, trotse en betrokken medewerkers, aan wie we aandacht geven. Niet alleen aandacht van de leidinggevenden, maar ook, minstens zo belangrijk, collegiale aandacht voor elkaar. Kwaliteit van rechtspraak is een leidend beginsel. Al onze medewerkers dragen bij aan de professionele organisatie die we zijn en de taak -rechtspraak- waar we voor staan, ongeacht de functie die ze uitoefenen.

In onze rechtbank vinden we het zelf nemen van verantwoordelijkheid, ruimte geven en nemen en oog voor innovatie belangrijk. Daar proberen we concreet invulling aan te geven. We hebben aandacht voor werkdruk, terwijl er tegelijkertijd ook -met werkplezier- resultaten moeten worden geboekt.

Het gerechtsbestuur.

Het gerechtsbestuur bestaat volgens de wet uit drie leden: een voorzitter (de president) en twee leden; een rechter en ‘niet’-rechter. Het bestuur is gezamenlijk (eind)verantwoordelijk voor de interne gang van zaken in de rechtbank, de belangrijkste: kwaliteit van de rechtspraak, personeelsbeleid, verantwoord financieel beleid en organisatieontwikkeling&innovatie. Het bestuur legt daarover verantwoording af aan de Raad voor de rechtspraak, via een planning en verantwoording cyclus. Bepaalde bestuurstaken zijn via portefeuilles verdeeld onder de bestuursleden. Het bestuur vergadert tweewekelijks, afwisselend ook met de vijf teamvoorzitters primair proces. Van bestuursleden van alle gerechten wordt verwacht dat zij -samen met leden van de Raad en andere gerechtsbestuurders- ook betrokken zijn bij gerechtsoverstijgende en landelijke taken en actief zijn in landelijke gremia, waar kwesties aan de orde komen die passen bij hun portefeuille en/of belangstelling.

Het niet-rechterlijk bestuurslid heeft de meeste bedrijfsvoeringstaken in portefeuille: financiën, HRM, IT, huisvesting en beveiliging&services. De teamvoorzitters van het bedrijfsbureau vallen rechtstreeks onder het niet-rechterlijk bestuurslid. De president heeft de medezeggenschap (Ondernemingsraad) in portefeuille en werkt daarin samen met het niet-rechterlijk bestuurslid bij de bedrijfsvoeringstaken.

De opgave voor het niet-rechterlijk bestuurslid.

De komende tijd zal behalve de reguliere bedrijfsvoering van de rechtbank speciaal aandacht worden gevraagd voor de verbouwing van de rechtbanklocatie in Maastricht en de voorziene nieuwbouw in Maastricht op termijn.

Het profiel

Bestuurders in de Rechtspraak staan voor de rechtstaat en de Rechtspraak, en in Limburg meer in het bijzonder voor de rechtbank Limburg, de organisatie en haar medewerkers. De bestuurders hebben oog voor de maatschappelijke omgeving van de Rechtspraak, ook in de regio.

In het bestuur handelen de bestuursleden vanuit gelijkwaardigheid, collegialiteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid, terwijl in het dagelijkse werk de nadruk op de eigen portefeuilles ligt. Omdat de portefeuilles in de praktijk elkaar deels overlappen, is samenwerking tussen de bestuurders essentieel en dat geldt ook voor de samenwerking met de teamvoorzitters, primair proces en bedrijfsbureau. Organisatiesensitiviteit, de balans tussen ruimte nemen en ruimte geven en op de juiste momenten besluitvaardig zijn, is belangrijk in een organisatie die van nature op consensus is gericht. Dat geldt ook voor samenwerking en besluitvorming landelijk.

De bestuurders van de rechtbank Limburg leveren verder ook een actieve bijdrage aan landelijke overleggen en nemen initiatieven gericht op bijvoorbeeld verbetering van innovatie van bedrijfsvoeringsonderwerpen. Dit, vanuit verbondenheid met de Rechtspraak in totaliteit en met oog voor (het belang van) de lokale positie.

Het niet-rechterlijk bestuurslid heeft bij voorkeur ervaring op het gebied van financiën, IT, huisvesting en HRM. Hij of zij bestuurt op hoofdlijnen, is analytisch, durft te besluiten en is resultaatgericht. Hij of zij heeft een eigen mening en is nieuwsgierig naar de mening van anderen. Oordeelt na geluisterd te hebben. Hij of zij beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is samenwerkingsgericht en als persoon toegankelijk. Hij of zij heeft oog voor de menselijke maat, weet medewerkers te motiveren en inspireren. Relativeringsvermogen en gevoel voor humor komen bij dit alles goed van pas. Integriteit is een vanzelfsprekendheid.

 

Benoeming en salaris

Benoeming tot niet-rechterlijk lid van het bestuur van de rechtbank Limburg geschiedt bij koninklijk besluit voor een periode van zes jaar. Het salaris bedraagt maximaal € 8.208,48 (schaal 16 BBRA ’84) bij een arbeidsduur van 36 uur. U dient een Verklaring Omtrent het Gedrag over te leggen.

Nadere informatie

Inlichtingen over de lokale bijzonderheden kunt u inwinnen bij Peter Pulles, president van de rechtbank Limburg, te bereiken via tel. 088 – 3616664.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met Marije van Duijne-Strobosch,  MD-adviseur van de Raad voor de rechtspraak, via md.rvdr@rechtspraak.nl.

 

Uw sollicitatie

Sollicitaties richt u aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. H.C. Naves. Uw sollicitatie dient per e-mail te worden verzonden aan: md.rvdr@rechtspraak.nl.

De sluitingsdatum van de vacature is op maandag 7 oktober 2019.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer informatie over de organisatie vindt u op www.rechtspraak.nl.