Secretaris Adviescollege Levenslanggestraften, 0,5 fte

Het Adviescollege Levenslanggestraften

Het Adviescollege Levenslanggestraften (hierna: Adviescollege) adviseert de minister voor Rechtsbescherming over (onder meer) het al dan niet starten met re-integratieactiviteiten door levenslanggestraften na 25 jaar detentie.

Het Adviescollege is een onafhankelijk en multidisciplinair college, bestaande uit een voorzitter met een juridische achtergrond en tien (plaatsvervangende) leden: 4 juristen, 2 psychiaters, 2 psychologen en 2 leden afkomstig uit de wetenschap (met specifieke expertise op het gebied van de positie en de belangen van slachtoffers en nabestaanden). Het Adviescollege wordt ondersteund door een secretaris, tevens hoofd van het bureau. De secretaris is geen lid van het college en is voor zijn/haar werkzaamheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan (de voorzitter) het college. Het Adviescollege maakt gebruik van de faciliteiten van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem.

Ten behoeve van advisering slaat het Adviescollege acht op alle relevante stukken, in het bijzonder het strafdossier, het penitentiair dossier, het gratiedossier en de over de levenslanggestrafte opgemaakte rapportages. Daarnaast wordt de levenslanggestrafte onderzocht in het Pieter Baan Centrum (hierna: PBC). Ook de reclassering verricht een onderzoek. Inschatting van het recidiverisico en de delictgevaarlijkheid zijn centrale onderwerpen in deze onderzoeken. Voorts wordt een slachtoffer- en nabestaandenonderzoek uitgevoerd door Slachtofferhulp Nederland (hierna: SHN). Het Adviescollege beoordeelt de uitkomsten van deze onderzoeken en het gehele dossier. Bij de beoordeling hanteert het Adviescollege de criteria als genoemd in artikel 4 van het Besluit. De minister neemt op basis van het advies van het Adviescollege een besluit.

Wat ga je doen

De secretaris is hoofd van het bureau, heeft een centrale functie binnen het Adviescollege en zorgt voor de continuïteit. De secretaris bewaakt alle processen op inhoud, tijdigheid en continuïteit, is proactief en heeft een zeer grote mate van zelfstandigheid. Daarnaast schrijft de secretaris concept (vervolg) adviezen, alsmede onderzoeksopdrachten voor het PBC, de reclassering en SHN en vervult voorts een centrale rol in de voorbereiding van de college- en casusvergaderingen. Voorts adviseert de secretaris (de voorzitter van) het college over de strategie en het beleid, waarbij de secretaris acht slaat op de grote politieke en maatschappelijke gevoeligheid van de materie. De secretaris bewaakt daarnaast de onafhankelijkheid van het college en is betrokken bij de werving en benoeming van nieuwe (plv) leden. Belangrijke rol van de secretaris is het onderhouden van het netwerk namens (de voorzitter) het college en het onderhouden van contacten met de ketenpartners, zoals het ministerie, PBC, reclassering, Slachtofferhulp Nederland, DJI en OM-IDV.

Het secretarisschap deel je met een collega-secretaris, eveneens 0,5 fte.

De hoofdtaken zijn:

 • coördineren van de werkzaamheden van het bureau;
 • opzetten van, invulling geven aan en bewaken van de adviesprocedure en het formuleren van (vervolg)adviezen namens het college;
 • algemene ondersteuning van de voorzitter en de leden van het college, onder meer voorbereiding van college- en casusvergaderingen;
 • communicatie, zowel binnen het college als daarbuiten;
 • opstellen van beleidsstukken;
 • bijgehouden van relevante jurisprudentie en literatuur;
 • als budgetbeheerder bijhouden van de begroting.

Functie-eisen

De secretaris waar wij naar op zoek zijn:

 • is in het bezit van een titel meester in de rechtsgeleerdheid;
 • heeft ervaring binnen het strafrecht;
 • beschikt over een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • heeft een goede schrijfvaardigheid, evenals mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • kan goed zelfstandig werken en is pro actief;
 • beschikt over (politieke) sensitiviteit en is zich bewust van de gevoeligheid van de informatie waar mee gewerkt wordt;
 • is integer en onafhankelijk.

Wat we je bieden/arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een dienstverband van 18 – 24 uur (in ieder geval 0,5 fte), inschaling schaal 12 CAO rijk. Je wordt benoemd voor de duur van vier jaren, met de mogelijkheid van een herbenoeming voor nog eens vier jaren. Je treedt niet in dienst van het adviescollege, maar zult vanuit jouw werkgever gedetacheerd worden bij het adviescollege.

Solliciteren en meer informatie

Sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen tot en met 11 maart 2022 worden gestuurd aan adviescollege.levenslanggestraften@rechtspraak.nl .

Gesprekken met de Selectie Advies Commissie zullen, mits de coronamaatregelen dit toestaan, op 21 maart 2022 plaatsvinden in Arnhem.

Meer inlichtingen over de functie of over het verloop van de procedure kunt u verkrijgen bij mw. mr. F.A.A.M. van der Veen, secretaris van het Adviescollege. Zij is bereikbaar middels bovenstaand mailadres en op verzoek kan met haar een belafspraak worden ingepland.