Werving, selectie en opleiding

De Rechtspraak verwelkomt diversiteit en werkt aan een inclusieve cultuur. Bij de werving van rechters en raadsheren wil de Rechtspraak toegankelijk zijn voor nieuwe collega’s door uniforme, cultuurwaardevrije en transparante toelatingscriteria, door inzichtelijke sollicitatieprocedures en door het aanbieden van maatwerkopleidingen die aansluiten bij eerdere werkervaring en de individuele opleidingsbehoefte.

Waar moet u aan voldoen als u rechter of raadsheer wilt worden?

U kunt zich aanmelden voor de rechtersopleiding als bij u sprake is van:

 • een voltooide studie rechtsgeleerdheid met civiel effect,
 • minstens twee jaar juridische werkervaring buiten rechtspraakorganisaties of openbaar ministerie na het afstuderen,
 • de Nederlandse nationaliteit.

Om raadsheer bij een appelcollege te worden dient u bovendien over in totaal 10 jaar juridische werkervaring na het afstuderen te beschikken.

Tijdens de selectieprocedure laat u zien dat u (in potentie) beschikt over de in het landelijke functieprofiel rechter beschreven persoonlijke eigenschappen: analytisch denkvermogen en andere intellectuele capaciteiten, besluitvaardigheid, evenwichtigheid, zelfstandigheid, contactuele en communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, sociabiliteit, vermogen tot samenwerken, overtuigingskracht, uitdrukkingsvaardigheid, werkhouding, zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en stressbestendigheid.

In de procedure wordt aandacht besteedt aan uw maatschappelijke oriëntatie en uw visie op maatschappelijke ontwikkelingen en de rechter of raadsheer.

Opleiding tot rechter of raadsheer: drie varianten

Na succesvol doorlopen van de selectieprocedure wordt u als r(h)io (rechter-/raadsheer-in-opleiding) toegelaten tot de r(h)io-opleiding. Afhankelijk van uw werkervaring worden de volgende opleidingen aangeboden:

Opleidingsvariant Duur opleiding Vereiste werkervaring
Rechter in opleiding (rio) 4 jaar minimaal 2 tot maximaal 6 jaar juridische werkervaring
Rechter in opleiding (rio) maximaal 2 jaar, inclusief voorfase* minimaal 6 tot maximaal 20 jaar juridische werkervaring
Raadsheer in opleiding (rhio) 15 maanden – 3 jaar minimaal 10 jaar juridische werkervaring

*Per 1 jan 2021 geldt deze opleidingsduur.

Het gerechtsbestuur behoudt altijd de mogelijkheid om in een voorkomend geval van bovengenoemd beleid af te wijken en tot een aangepaste opleidingsduur te besluiten, waarbij het maximum 4 jaar is.

Meer informatie over de opleiding vindt u op ssr.nl.

Selectieprocedure

De selectieprocedure is erop gericht kandidaten te selecteren van wie wordt verwacht dat zij beschikken over de voor het rechterschap benodigde competenties c.q. dat zij beschikken over het leervermogen, instelling en persoonlijke eigenschappen op grond waarvan mag worden verwacht dat de opleiding met succes zal worden afgerond.

Indien zich meerdere kandidaten aandienen wordt de meest geschikte kandidaat geselecteerd.

De selectieprocedure kent verschillende elementen, achtereenvolgens: briefselectie op basis van de motivatie en het cv, test van het analytisch vermogen, referenties, lokale selectie, assessment center en gesprek met psycholoog, eindgesprekken met de landelijke selectiecommissie en tot slot – in het geval van meer kandidaten per vacature – de eindselectie door het gerechtsbestuur.

Telkens dient een stap positief te worden afgerond, voordat een volgende stap wordt ingezet. Alleen na totstandkoming van het assessment gaat de kandidaat altijd door naar het eindgesprek, tenzij de kandidaat geen toestemming geeft voor overlegging van het assessment aan de LSR: in dat geval eindigt de procedure daarmee.

Elementen van de selectieprocedure

Beslissing en communicatie

Na de eindgesprekken geeft de LSR direct aan het gerecht door welke kandida(a)t(en) geschikt zijn bevonden. Indien meerdere kandidaten per opengestelde vacature de procedure met succes hebben doorlopen besluit het gerechtsbestuur binnen een week wie van deze kandidaten voor de vacature wordt voorgedragen en geeft het bestuur de naam van deze kandidaat door aan LSR.

Indien een landelijk geselecteerde kandidaat na de lokale selectie door twee gerechten was geselecteerd, wordt de kandidaat verzocht op binnen een week een keuze te maken voor één van de twee gerechten en deze keuze door te geven aan de LSR.

LSR verzorgt de communicatie van de eindbeslissing aan de kandidaten binnen twee weken na de eindgesprekken. De eindbeslissing kan als volgt luiden:

 • (na de eindgesprekken met de LSR) U bent in deze procedure niet of nog niet geschikt bevonden om rechter of raadsheer te worden en de procedure wordt beëindigd. U ontvangt het telefoonnummer van de dagvoorzitter van de eindgesprekken, die u desgewenst kunt bellen voor een nadere toelichting en tips voor volgende sollicitaties.
 • (na plaatsing door het gerechtsbestuur:) U wordt geplaatst op de vacature, nu volgen een gesprek voor de intake opleiding en een rechtspositiegesprek.
 • (na keuze door het gerechtsbestuur tussen meerdere kandidaten na de eindgesprekken:) U bent niet geplaatst op de vacature waarop u hebt gesolliciteerd vanwege meerdere geschikte kandidaten. U kunt op nieuw te verschijnen vacatures bij de gerechten opnieuw solliciteren. Daarbij concurreert u weer met andere kandidaten in de briefselectie en de eventuele lokale selectiegesprekken. De resultaten van test, assessment en eindgesprekken blijven gedurende twee jaar geldig en hoeven dus niet opnieuw te worden doorlopen.

Voorbereiding opleiding

Als het gerechtsbestuur heeft besloten om u voor de rechterlijke opleidingsplaats te bestemmen, ontvangt u een brief met de bijlage van het LTP-rapport. Daarin staan eventuele aandachtspunten voor uw (praktijk-)opleiding. Deze bijlage neemt u mee naar degenen met wie u een intakegesprek voor de inrichting van de opleiding hebt. Dit intakegesprek leidt tot een advies aan het gerechtsbestuur voor duur en inhoud van uw opleiding tot rechter of raadsheer. Verdere informatie over de intakes en de weken waarin deze plaatsvinden vindt u op www.SSR.nl. Ook volgt nog een arbeidsvoorwaardengesprek met het gerechtsbestuur, dat vervolgens zorgdraagt voor de aanstelling, voor aanvraag van het Koninklijk Besluit en voor uw beëdiging tot rechter of raadsheer-plaatsvervanger.

Voorbereiding op sollicitatie

Er zijn verschillende mogelijkheden om u gericht voor te bereiden op de sollicitatie naar een opleiding tot rechter of raadsheer:

 • Contact met lokale gerecht
  Het kan nuttig zijn om voordat u solliciteert contact op te nemen met het lokale gerechtsbestuur, om beter zicht te krijgen op het werken bij het desbetreffende gerecht en de context van de toekomstige functie.
 • Oefenen test- en assessmentmateriaal
  U wordt geadviseerd om tevoren – bijvoorbeeld via op internet aangeboden mogelijkheden – uw vaardigheden op het gebied van testen en assessments te versterken.
 • Planning tijdig mogelijk maken
  In de vacature staat duidelijk aangegeven in welke weken de selectie zal plaatsvinden. Houd u er rekening mee dat het veelal niet mogelijk is om van deze planning af te wijken.
 • Ontmoet een rechter of raadsheer
  Rechters en raadsheren zijn graag bereid om uitleg te geven over de betekenis van de rechter of raadsheer in de samenleving, over hun persoonlijke ervaringen en over hun eigen groei naar het rechter- en raadsheerschap. Een aantal rechters vertelt – in filmpjes (onderaan de pagina) – iets over het werk als rechter of raadsheer en de weg naar het rechterschap.
 • Bezoek de zittingszaal
  Alle dagen van de week vanaf 9.00 uur zijn in de gerechtsgebouwen zittingen vrij te bezoeken. Door zittingen zelf bij te wonen kunt u zich inleven in het werk van de rechter of raadsheer.

Rechtspositie en salaris als rechter of raadsheer in opleiding

Na toelating tot de opleiding wordt u aangesteld voor bepaalde tijd, voor de duur van de opleiding. Bij succesvol voltooien van de opleiding wordt u aangesteld voor het leven (=tot 70e jaar). U wordt geplaatst in het gerecht dat u in opleiding heeft genomen en geacht de eerste 4 jaar na aanstelling in dat gerecht te blijven werken.

Indien de opleiding onverhoopt voortijdig wordt beëindigd, eindigt kort daarna de aanstelling, waarbij in bepaalde gevallen een deelcertificaat wordt uitgereikt.

Bekijk de salarisschalen rio’s/oio’s 2018 – 2020 (ambtenarensalaris.nl)

Samenstelling landelijke selectiecommissie rechters

Presidium LSR
mr M.W. Koek, president gerechtshof Den Haag (voorzitter)                                   
mr H.J.H. van Meegen, president rechtbank Overijssel (plv. voorzitter)
mr H.J. Vetter, senior raadsheer rechtbank Den Haag (lid-secretaris)
mr. A.E.A.M. Waesberghe, senior raadsheer gerechtshof Den Haag (plv. lid-secretaris)

Leden LSR
Mr Chr. A. Baardman,  senior raadsheer hof Den Haag
Mr H. Benek, raadsheer Centrale Raad van Beroep
Mr M.B. de Boer, rechter rechtbank Amsterdam
Mr drs M. Van den Bosch, rechter rechtbank Noord-Nederland
Mr C.E. Buitendijk, raadsheer gerechtshof Amsterdam
Mr J.M.P. Drijkoningen, senior rechter rechtbank Limburg
Mr E.M. de Stigter, rechter rechtbank Midden-Nederland
Mr L. Feraaune, senior-rechter rechtbank Zeeland- West-Brabant
Mr J.H.J. Evers, senior rechter rechtbank Amsterdam
Dr A. Drost, theoloog-predikant
P. Fleury, filmconsulent en cineast
Mr M.F. Harrigan, fiscaal-juridisch en bestuurlijk adviseur
E. Heijdelberg, voorzitter jeugdzorginstellingen
Mr M.A.J. Kunst, afdelingshoofd onderzoeken parket Oost-Nederland
Mr L. Vijlbrief, advocaat-generaal Arnhem-Leeuwarden
Mr F.L.J. van Vloten, bureaudirecteur/adjunct-secretaris Orde van
Advocaten Limburg
Mr A. Yu, consultant luchtvaart