Rechterlijk Bestuurslid

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel: zo maakt de Rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht en staat daarmee in dienst van de samenleving. De belangrijkste ontwikkelingen binnen in de Rechtspraak zijn op dit moment de ontwikkeling van digitale procesvoering, verdere verbetering van de kwaliteit en versterking van onze maatschappelijk relevante positie.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

De rechtbank Zeeland-West-Brabant is één van de elf rechtbanken in Nederland, met twee hoofdlocaties (Breda en Middelburg) en twee zittingslocaties (Bergen op Zoom (op termijn, nu nog tevens kantoorlocatie, en Tilburg). Onze missie is het bieden van goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak. Deze missie is in 2015 uitgewerkt tot de volgende visie: Kwaliteit ontwikkelen we samen, veranderen doen we samen, samen sterker!

De rechtbank Zeeland-West-Brabant richt zich op de behoeften aan rechtspraak in de regio en kenmerkt zich door een informele cultuur, waarin bovenlokale samenwerking, korte lijnen en slagvaardigheid centraal staan. Het bestuur bestaat uit een president, een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid.

Profiel

Het rechterlijk lid van het bestuur maakt deel uit van het collegiaal bestuur en is mede verantwoordelijk voor het besturen van de rechtbank. Bij afwezigheid van de president treedt het rechterlijk lid op als plaatsvervangend president. Het bestuurslid levert een bijdrage aan het vertrouwen in de Rechtspraak in het algemeen en aan het vertrouwen in de eigen rechtbank in het bijzonder. De bestuurder staat voor deze rechtbank, de organisatie en haar medewerkers. Het rechterlijk lid is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit. Hij of zij is in staat bestuursverantwoordelijkheid te dragen, werkt uitstekend samen binnen het bestuur, is zowel extern als intern gericht, innovatief en weet een duidelijke visie en doelstellingen voor de komende jaren te formuleren. Het bestuurslid is in staat verbinding te maken tussen het bestuur en de rest van de organisatie. Het is iemand die open, toegankelijk en laagdrempelig is en een luisterend oor heeft voor wat er leeft binnen de organisatie. Een bestuurder die gemakkelijk contact legt met medewerkers uit alle geledingen.

In het kader van de portefeuilleverdeling van het bestuur van de rechtbank Zeeland- West-Brabant is elk bestuurslid verantwoordelijk voor een of meer teams in het primaire proces en voor onderdelen van de bedrijfsvoering. De te selecteren kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met de rechterlijke professie en beschikt over kwaliteiten die nodig zijn om de in het primair proces werkzame professionals te verbinden en de kwaliteitsstructuur en –cultuur verder te implementeren. Met betrekking tot het werkklimaat is hij of zij in staat om de organisatie en de individuele medewerkers te motiveren, stimuleren en inspireren met een verbeterde medewerkerstevredenheid tot gevolg.

Functie-eisen

U beschikt over academisch werk- en denkniveau en een universitair juridische opleiding. U heeft uitgebreide ervaring als rechter, eventueel aangevuld met werkervaring in andere functies binnen of buiten de Rechtspraak. U heeft uitgebreide relevante werkervaring, waaronder affiniteit en ruime aantoonbare ervaring met het aansturen en motiveren van mensen en het leiden en besturen/managen van (delen van) een organisatie. Uw kennis en ervaring heeft u aangevuld met een afgeronde opleiding en/of gevolgde trainingen op managementgebied. U bent in staat gevestigde patronen te doorbreken. U heeft goed inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en wat deze voor de rechtspraak betekenen. U levert een bijdrage aan rechtspraakbrede projecten en weet hierin goed de balans te bewaren met uw interne rechtbanktaken. Voor deze functie wordt gezocht naar een bestuurder die met twee benen in de samenleving staat en aantoonbaar maatschappelijke betrokkenheid heeft. U bent in het bezit van uitstekende communicatieve vaardigheden en weet het belang van alle functies binnen de organisatie op waarde te schatten.

Benoeming

Benoeming tot rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Zeeland-West-Brabant geschiedt voor een periode van zes jaar. Het salaris bedraagt gedurende de periode van benoeming € 8.873,05 bruto per maand (salariscategorie 6) bij een arbeidsduur van 36 uur.

Nadere informatie

Inlichtingen over de lokale bijzonderheden kunt u inwinnen bij Nol Vermolen, president, te bereiken via telefoonnummer 06-14415245.

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw Marije van Duijne Strobosch, MD adviseur van de Raad voor de rechtspraak, tel. 06 – 21 18 11 57 of md.rvdr@rechtspraak.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Reageren?

Sollicitaties richt u aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, de heer mr. F.C. Bakker. Uw sollicitatie, met cv, dient per e-mail te worden verzonden aan: md.rvdr@rechtspraak.nl. Via dit mailadres is ook het landelijk functieprofiel op te vragen.

U kunt reageren tot 1 oktober 2018, uiterlijk 9.00 uur.

De lokale BAC en OR gesprekken vinden plaats op 12 oktober te Breda.

Het landelijke SEC gesprek vindt plaats op 30 oktober 2018 te Den Haag.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op www.rechtspraak.nl.