Procedure raadsheer worden

Om benoemd te worden in de functie van raadsheer moet u beschikken over ten minste 10 jaren relevante juridische werkervaring, na het afstuderen als jurist, in (een) functie(s) waarvoor het zijn van jurist een kwalificatie is.

Benoeming in een functie als raadsheer is alleen mogelijk als u daartoe wordt voorgedragen. Dat betekent dat de LSR uw aanmelding alleen in behandeling neemt wanneer deze vergezeld gaat van een aanbeveling van de president van het gerechtshof waar u de benoeming ambieert.

Geheimhouding

De selectieprocedure van de LSR is strikt vertrouwelijk. Pas als u wordt benoemd in een (opleidings)functie wordt daaraan bekendheid gegeven.

Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor statistieken, jaarcijfers en beleidsanalyses. Aan een psychologisch adviesbureau kunnen persoonsgegevens worden verstrekt in verband met noodzakelijke resultaatanalyses; dit bureau is daarbij aan strikte geheimhouding gebonden op grond van de NIP-beroepscode.

De selectieprocedure

Als u belangstelling heeft voor een opleidingsplaats verloopt de selectieprocedure als volgt:

Stap 1. Aanmelding

U meldt zich aan door het (digitaal) invullen en inzenden van een sollicitatieformulier via een link, die u per mail aan lsr@rechtspraak.nl kunt aanvragen, of via een link in de vacaturemelding. Uw motivatie dient u op het formulier in te vullen.

Gewenste bijlagen voegt u eveneens digitaal toe. U dient in ieder geval een brief van de president van het gerechtshof of bijzonder college waar u benoemd wilt worden bij te voegen waarin staat dat dit gerecht belangstelling voor u als kandidaat heeft of ervoor te zorgen dat het gerecht deze brief direct aan het secretariaat van de LSR toestuurt.

Dit impliceert dat u voorafgaand aan uw aanmelding bij de LSR in gesprek zult moeten gaan met de desbetreffende president. In een dergelijk gesprek kunt u ook – voor zover u dat niet al hebt – beter inzicht krijgen in het werk van een raadsheer en de opengestelde functie. Hier vindt u de contactgegevens van de gerechten. Op het sollicitatieformulier wordt u verder gevraagd om ten minste twee referenten op te geven (bij voorkeur twee uit uw recente werksfeer).

Door deze in te vullen geeft u de LSR toestemming om bij de desbetreffende referenten informatie op te vragen. Als u vragen heeft, of geen toestemming wilt verstrekken, kunt u hierover contact opnemen met één van de lid-secretarissen van de LSR. Het telefoonnummer kunt u verkrijgen bij het secretariaat LSR (088 – 361 10 25).

Als u advocaat of (kandidaat-)notaris bent of een juridische functie bekleedt of hebt bekleed bij een gerecht of bij het openbaar ministerie worden ambtshalve referenties

opgevraagd. Met de verklaring die u op de laatste pagina van het sollicitatieformulier invult geeft u de LSR (onder andere) toestemming om deze ambtshalve referenties in te winnen. Na ontvangst van uw digitale aanmelding ontvangt u een automatische bevestiging.

Stap 2. De formele toetsing

De LSR toetst op de formele vereisten en bepaalt op basis van uw sollicitatiegegevens of de procedure wel of niet met u wordt voortgezet. U ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Als de procedure met u wordt voortgezet vinden de volgende stappen plaats.

Stap 3. Het antecedentenonderzoek

Bij het onderzoek naar uw geschiktheid voor een rechterlijke functie wordt een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister aangevraagd (Stb. 2004, 130). Als uitgangspunt geldt dat kandidaten die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit niet in aanmerking komen voor de selectie voor de functie van rechterlijk ambtenaar. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor misdrijven van geringe ernst, indien na een onherroepelijke veroordeling tien jaren (na een transactie zes jaren) zijn verstreken en voor lichte overtredingen, indien na een onherroepelijke veroordeling vijf jaren (na een transactie drie jaren) zijn verstreken.

Stap 4. Analytische test

Als u de eerste stappen, zoals hierboven beschreven, goed hebt doorlopen neemt u bij het LTP deel aan een analytische test. De analytische test bestaat uit verschillende subtesten die zich richten op uw abstractievermogen, uw verbaal analytisch vermogen en uw taalgevoel. De scores voor de subtesten abstractievermogen en verbaal analytisch vermogen zijn bepalend voor het al of niet mogen voortzetten van de selectieprocedure.

De LSR adviseert u deze testen goed voor te bereiden. U kunt gebruik maken van de mogelijkheden die LTP hiervoor aanbiedt. Voorafgaand aan de test bij LTP ontvangt u per e-mail een schriftelijke instructie. Lees deze goed door alvorens u aan de test begint.

Voor de analytische test dient u een minimale norm te behalen. Indien u op een van de subtests de norm haalt doch bij de andere test net onder de norm scoort kunt u van die laatste test diezelfde dag een parallelversie opnieuw maken. Lukt het dan wederom niet om de minimale norm te halen, zal de selectieprocedure worden beëindigd en geldt er een wachttijd van drie jaar voordat u zich opnieuw kunt aanmelden voor een rechterlijke functie. In uitzonderlijke gevallen is compensatie mogelijk, in die zin dat een zeer hoge score voor de ene subtest compensatie kan bieden voor een beperkte mate van “te laag scoren” voor de andere subtest.

Als u al werkzaam bent als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger en u behaalt bij de analytische test niet de minimale score, dan zult u niet meer als plaatsvervanger worden ingezet.

Stap 5. Uw referenten worden aangeschreven

Op het sollicitatieformulier is u gevraagd om ten minste twee referenten op te geven (bij voorkeur twee uit uw recente werksfeer). Door dit in te vullen geeft u de LSR toestemming om bij de desbetreffende referenten informatie op te vragen. Als u vragen heeft, of geen toestemming wilt geven, kunt u hierover contact opnemen met één van de lid-secretarissen van de LSR. Het telefoonnummer kunt u verkrijgen bij het secretariaat LSR (088 – 361 10 25).

Als u advocaat of (kandidaat-)notaris bent of een juridische functie bekleedt of hebt bekleed bij een gerecht of bij het openbaar ministerie worden daarnaast door de LSR ambtshalve referenties opgevraagd. Als u advocaat bent, doet de LSR dat bij de president van de rechtbank en bij de deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement waar u bent ingeschreven. Bent u (kandidaat-)notaris dan wordt deze ambtshalve informatie bij de Voorzitter van de Kamer voor het Notariaat van het arrondissement opgevraagd waar u bent ingeschreven. De LSR acht het van belang te weten of u als advocaat of (kandidaat-)notaris in het verleden met tuchtrechtspraak te maken hebt gehad. Op grond van de verkregen informatie zal de LSR oordelen of deze een mogelijke benoeming in de weg staat.

Ook als u een juridische functie bekleedt of hebt bekleed bij een gerecht of bij het openbaar ministerie worden ambtshalve referenties opgevraagd bij de president van het gerecht of de hoofdofficier van justitie. Met de verklaring die u op de laatste pagina van het sollicitatieformulier invult geeft u de LSR (onder andere) toestemming om deze ambtshalve referenties op te vragen. Omdat het aanvragen van ambtshalve referenties vaak veel tijd in beslag neemt vraagt de LSR deze vaak al vóór het voorgesprek aan. Mocht dat bij u op bezwaren stuiten dan dient u dit op uw aanmeldingsformulier te vermelden.

Stap 6. Assessment

Tegelijk met het aanvragen van referenties wordt met u een afspraak voor een assessment gemaakt. Dit assessment wordt afgenomen door het adviesbureau LTP. De psychologen die verbonden zijn aan het LTP werken volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen).

De LSR stuurt van tevoren uw sollicitatieformulier aan het LTP. De uitnodiging voor het assessment ontvangt u rechtstreeks van het LTP. U ontvangt daarbij een toelichting op wat u op de dag van het assessment kunt verwachten.

In grote lijnen richt het assessment zich op:

  •  intelligentie, waaronder (verbaal) analytisch (denk)vermogen
  •  uitdrukkingsvaardigheid
  •  wijze van werken, waaronder besluitvaardigheid
  •  sociaal gedrag, waaronder evenwichtigheid
  •  integriteit

Het assessment bestaat uit een gesprek met een adviseur van het LTP, het invullen van een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten en het afleggen van een aantal testen. In totaal beslaat het assessment ongeveer 5 uur.

U ontvangt van LTP het assessmentrapport en een bijlage waarin staat of er uit de assessment aandachtspunten voor de opleiding naar voren zijn gekomen. De resultaten van het onderzoek worden – vóórdat het LTP rapporteert aan de LSR – door een psycholoog van het LTP met u besproken. U kunt het LTP meedelen dat u geen toestemming geeft om uw assessmentrapportage aan de LSR door te sturen. De selectieprocedure wordt dan stopgezet. Er geldt dan een wachttermijn van drie jaar – te rekenen vanaf het moment van uw aanmelding bij de LSR (stap 1) – voordat u zich weer kunt aanmelden voor een rechterlijke functie. Alle persoons- en onderzoekgegevens waarover het LTP beschikt zijn strikt vertrouwelijk en zullen nooit zonder uw toestemming worden doorgestuurd.

Indien de LSR u geschikt acht voor een rechterlijke functie (stap 8) volgt de lokale selectieprocedure. Het is in het kader van de lokale selectieprocedure niet toegestaan om de kandidaat te vragen naar (de inhoud van) de assessmentrapportage of de bijlagen. U bent in geen geval verplicht het de rapportage of bijlagen daarvan ter inzage te geven!

Wel is het de bedoeling dat u degenen die – na afloop van de landelijke en lokale selectieprocedure – een intakegesprek over de opleidingsduur met u voeren (een kopie van) de bijlage van het rapport geeft met daarin de aandachtspunten voor de opleiding. Het rapport zelf dient u niet ter inzage aan de intakecommissie te geven. Na stap 9 kunt u meer informatie vinden over het intakegesprek.

Stap 7. Eindgesprek met de LSR

U voert op één dag drie afzonderlijke eindgesprekken met telkens twee leden van de LSR (tezamen aangeduid als dagcommissie eindgesprek). Elk gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Het doel van die gesprekken is onder meer inzicht te krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerken en het vermogen regie te voeren. Ook wordt gekeken naar eventuele maatschappelijke nevenactiviteiten en uw visie op maatschappelijke ontwikkelingen. In de gesprekken wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde STAR-methode door te vragen naar situaties uit uw (werkzame) leven waarin die kwaliteiten een rol kunnen hebben gespeeld.

De dagcommissie eindgesprek beschikt vooraf over uw assessmentrapportage met bijlagen. De resultaten van uw assessment zijn ook onderwerp van gesprek. Deze resultaten van uw assessment worden betrokken in de besluitvorming van de LSR over uw kandidatuur. Na afloop van de gesprekken komt de dagcommissie eindgesprek van de LSR op basis van de met u gevoerde gesprekken, het assessment en de ingewonnen inlichtingen tot een definitief oordeel.

Stap 8. Beslissing van de LSR

De dag na het gesprek met de LSR kunt u bellen met het secretariaat van de LSR om de beslissing van de LSR vernemen. Binnen een week ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging met – in geval van een positieve beslissing – de bijlage van het LTP-rapport waarin staat of er uit het assessment aandachtspunten voor de opleiding naar voren zijn gekomen. Deze bijlage heeft u ook al eerder, tegelijk met uw assessmentrapportage, van LTP ontvangen.

De beslissing van de LSR kan luiden:

1. U wordt in beginsel geschikt geacht voor een rechterlijke functie. Uw dossier wordt door het secretariaat van de LSR naar het desbetreffende gerecht gezonden.

2. U wordt niet geschikt geacht voor een rechterlijke functie. U moet dan 3 jaren – te rekenen vanaf het moment van de beslissing van de LSR (stap 9) – wachten voor u zich opnieuw tot de LSR kunt aanmelden voor de sollicitatie naar een rechterlijke functie. Na deze 3 jaar dient u de gehele procedure opnieuw te volgen.

Als u al werkzaam bent als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger en u wordt niet geschikt bevonden voor een vaste rechterlijke functie, dan zult u niet meer als plaatsvervanger worden ingezet.

Stap 9. Na afloop van de selectie door de LSR

Als de LSR positief over u heeft geoordeeld (stap 9) is het mogelijk dat er nog een lokale selectieprocedure bij het desbetreffende gerechtshof of bijzonder college volgt.

Mocht u in deze lokale selectieprocedure afvallen en u reageert binnen één jaar – te rekenen vanaf het moment van de beslissing van de LSR (stap 9) – op deze of een andere rechterlijke functie, dan hoeft u de landelijke selectieprocedure niet opnieuw te doorlopen.

Als u de lokale selectieprocedure wel met succes doorloopt, wordt een advies over de opleidingsduur geformuleerd tijdens een intakegesprek met de intakecommissie. Als het gaat om een opleidingsplaats bij een gerechtshof bestaat de commissie uit de opleidingscoördinator van dat gerechtshof, twee opleidingscoördinatoren van rechtbanken uit dat ressort en een vertegenwoordiger van de SSR. Als het gaat om een opleidingsplaats bij een bijzonder college bestaat de intakecommissie uit de opleidingscoördinator van dat bijzonder college, een opleidingscoördinator van het gerechtshof van het ressort waarin dat college zetelt, een opleidingscoördinator van een rechtbank uit dat ressort en een vertegenwoordiger van de SSR.

Voor dit gesprek neemt u (een kopie van) de bijlage van het LTP-rapport waarin staat of er uit de assessment aandachtspunten voor de opleiding naar voren zijn gekomen mee. Deze bijlage heeft u (nogmaals) ontvangen bij de bevestiging van de beslissing van de LSR (stap 9).

Het gerechtsbestuur bepaalt – mede op basis van het advies van de intakecommissie – de duur en inrichting van uw opleiding. Ook vindt dan bij het gerecht een arbeidsvoorwaardengesprek met u plaats.

Als u de hiervoor beschreven stappen met succes heeft doorlopen kunt u op de afgesproken datum beginnen met uw opleiding. Mocht uw opleiding op enig moment onverhoopt voortijdig eindigen dan moet u drie jaar (te rekenen vanaf het moment dat de opleiding beëindigd is) wachten voordat u opnieuw kunt solliciteren naar een functie in de rechterlijke macht.

Stap 10. De opleiding

Het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht, Studiecentrum Rechtspleging (SSR), kent in beginsel vier startmomenten per jaar voor dit opleidingstraject, januari, april, juli (facultatief) en oktober. De selectieprocedures zijn hier zoveel mogelijk op afgestemd.

Informatie over het opleidingstraject vindt u op www.ssr.nl

Stap 11. Solliciteren

U meldt zich aan door het digitaal invullen en inzenden van een sollicitatieformulier via een link, die u per mail aan lsr@rechtspraak.nl kunt aanvragen, of via een link in de vacaturemelding. U heeft de mogelijkheid om bijlagen bij te voegen. Aanmelding op een andere wijze is niet mogelijk.

Bij het invullen van een sollicitatieformulier is het bijvoegen van een afschrift van uw bul en cijferlijst en een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) vereist. Ook dient u de brief van de president van het gerechtshof of bijzonder college waar u benoemd wilt worden bij te voegen waarin de president verklaart dat het gerecht belangstelling heeft voor u als kandidaat. Het is ook mogelijk dat het betreffende gerecht deze brief van de president rechtstreeks naar het secretariaat van de Landelijke selectiecommissie rechters (LSR) stuurt.

Vergeet niet de documenten die dat vereisen te tekenen en gescand bij te voegen. Wanneer informatie ontbreekt, wordt uw sollicitatie niet in behandeling genomen.

De LSR doet een toetsing op de formele vereisten en bepaalt op basis van uw brief en cv of de procedure met u wordt voortgezet. Over het resultaat hiervan wordt u zo spoedig mogelijk bericht.

Het staat u natuurlijk vrij om – als er geen vacature is – (per post) een open sollicitatie te sturen aan de president van het gerechtshof of bijzonder college waar u een benoeming ambieert.