Procedure (on)bezoldigd rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

Als u geen vaste rechterlijke functie ambieert, maar wel met enige regelmaat, op vrijwillige basis en met behoud van de huidige functie wilt deelnemen aan het rechterlijke werk, kunt u worden benoemd tot onbezoldigd raadsheer- of rechter-plaatsvervanger. In deze functie ontvangt u per zitting een bij wet vastgestelde vaste vergoeding (artikel 9, lid 2 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren /artikel 6a Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren). Voor het raadsheer-plaatsvervangerschap geldt bij benoeming een ervaringseis van ten minste tien jaar relevante juridische praktijkervaring, voor het rechter-plaatsvervangerschap ten minste zes jaar. Ook aantoonbare maatschappelijke ervaring is een vereiste.

Aanmelding

Benoeming in een functie als raadsheer- of rechter-plaatsvervanger in een rechterlijke functie is alleen mogelijk als u daartoe wordt voorgedragen door het gerechtsbestuur. De LSR neemt een aanmelding alleen in behandeling wanneer deze vergezeld gaat van een aanbeveling van de president van het betreffende gerecht en een (digitaal) sollicitatieformulier inclusief bijlagen. Een link naar het digitaal sollicitatieformulier kunt u opvragen via lsr@rechtspraak.nl (o.v.v. het gerecht).

Selectieprocedure

De LSR toetst de sollicitatieaanmelding – in de regel – op grond van de door u verstrekte schriftelijke informatie en de (ambtshalve) ingewonnen inlichtingen omtrent uw persoon. Indien daartoe aanleiding wordt geacht zal het Presidium van de LSR inzake de aanmelding beslissen. Een psychologisch onderzoek en een gesprek met de Grote Commissie LSR maken géén deel uit van de selectieprocedure. Wel wordt de justitiële documentatie opgevraagd.

U en het gerecht ontvangen zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over de beslissing van de LSR.

Onbezoldigd raadsheer- of rechter-plaatsvervanger (unus, voorzitter meervoudige kamer of Bopz)

Als u in de functie van onbezoldigd plaatsvervanger tevens wordt belast met unus-rechtspraak, Bopz-zaken of wordt ingezet als voorzitter van een meervoudige kamer geldt voor u dezelfde landelijke selectieprocedure als genoemd onder stap 1 tot en met 9 bij de functie van Raadsheer, dus inclusief een psychologisch onderzoek en gesprek met de Grote Commissie LSR.

Bezoldigd raadsheer- of rechter-plaatsvervanger

Voor benoeming tot bezoldigd raadsheer- of rechter-plaatsvervanger ‘met een aanwijzing’ zijn de aanmeldingsprocedure en de vereisten gelijk aan die van onbezoldigd plaatsvervanger. Een bezoldigd raadsheer- of rechter-plaatsvervanger kan na het verkrijgen van het groene licht van de LSR voor maximaal 2 x 3 jaar –met een tussenpose van zes maanden – worden benoemd. In tegenstelling tot de onbezoldigd raadsheer- en rechter-plaatsvervanger, die voor iedere zittingsdag een bij wet vastgestelde vaste vergoeding krijgt, wordt de bezoldigd raadsheer- of rechter-plaatsvervanger bezoldigd als een raadsheer of rechter met een vaste benoeming.

Selectieprocedure

Voor een benoeming tot bezoldigd raadsheer- of rechter-plaatsvervanger geldt dezelfde landelijke selectieprocedure (tenzij de voorzitter LSR anders beslist) als genoemd onder stap 1 tot en met 9 bij de functie van Raadsheer, dus inclusief een psychologisch onderzoek en gesprek met de Grote Commissie LSR.