Elementen selectieprocedure

Civiel effect aantoonbaar

Voor benoeming tot rechterlijk ambtenaar (in opleiding) dient te zijn voldaan aan de eisen van artikel 5 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verbinding met artikel 2 van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren. Dat betekent dat u, om voor een opleidingsplaats in aanmerking te komen, een voltooide universitaire studie rechtsgeleerdheid met civiel effect moet hebben afgerond. U dient de ‘verklaring civiel effect’ mee te sturen bij uw sollicitatie.

Maatschappelijke oriëntatie

U dient er blijk van te geven voldoende inzicht te hebben (opgedaan) om te weten wat er in de samenleving speelt. De maatschappelijke oriëntatie kan bijvoorbeeld blijken uit nevenfuncties, bestuurlijke activiteiten, vrijwilligerswerk of andere vormen van inzet in de breedte van het maatschappelijke veld.

Briefselectie

Bij de briefselectie worden ook de formele vereisten getoetst als: Nederlanderschap, master rechtsgeleerdheid en civiel effect.
Per mailbericht verneemt u of de procedure met u zal worden voortgezet.

Testfase

In de testfase worden de nodige intellectuele capaciteiten getoetst. Het maken van een analytische test is verplicht (na de briefselectie) en bestaat uit de volgende 3 testen:

  1. Verbaal redeneervermogen (Verbale Relaties en Analogieën test)
  2. Kritisch redeneervermogen (Watson Glaser test)
  3. Abstract redeneervermogen (Abstracte Matrix test)

Deze capaciteiten hebben – volgens afgelopen jaren geraadpleegde universitaire onderzoekers (laatstelijk in 2018) – een voorspellende waarde voor het met succes kunnen voltooien van de rechtersopleiding.

Voorafgaand aan de test ontvangt u per mail van het assessmentbureau LTP een uitnodiging met een schriftelijke instructie. U wordt aangeraden u op de testen voor te bereiden door gebruik te maken van het geboden oefenmateriaal van assessmentbureau LTP (zie zijmenu).

Wanneer u de normscores op de tests verbaal- en kritisch redeneervermogen behaalt, gaat u door naar de lokale gesprekken. Behaalt u de normscores niet, dan wordt de selectieprocedure beëindigd. Er bestaat geen herkansingsmogelijkheid.

Bent u op de dag van het maken van de analytische test ziek of bent u anderszins door persoonlijke omstandigheden niet in staat de test te maken, dan adviseren wij u dit zo spoedig mogelijk, in elk geval vóór de aanvang van de analytische test uitdrukkelijk te melden bij zowel het LTP als de LSR. Wanneer de test eenmaal is gemaakt kan deze niet worden overgedaan, ook niet als achteraf melding wordt gemaakt van ziekte of andere verstorende omstandigheden.

Er geldt een wachttijd van 3 jaren, te rekenen vanaf de datum van aanmelding bij de LSR, voordat u opnieuw op een R(H)IO-vacature kunt solliciteren.

Referenten

U wordt gevraagd om bij het indienen van uw sollicitatie als bijlage twee inhoudelijke referenties mee te sturen, bij voorkeur uit uw recente werkomgeving. Deze twee referenties dienen te voldoen aan het volgende format (richtlijn omvang: max. 1 A4 c.q. 400 woorden).

Bent/was u advocaat of (kandidaat-)notaris of hebt/had u een functie bij een gerecht of bij het Openbaar Ministerie, dan worden daarnaast ambtshalve referenties opgevraagd:

  • bij een eerdere werkkring als advocaat: bij de president van de rechtbank en de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement waar u bent ingeschreven (geweest);
  • bij een eerdere werkkring als (kandidaat-)notaris: bij de voorzitter van de Kamer voor het Notariaat van het arrondissement waar u staat ingeschreven;
  • bij een eerdere werkkring als gerechtsambtenaar of bij het Openbaar Ministerie: bij de president van het gerecht, respectievelijk de hoofdofficier van justitie van het desbetreffende arrondissement.

Indien u als advocaat of (kandidaat-)notaris in het verleden met tuchtrechtspraak te maken hebt gehad, zal de LSR – in het voorkomende geval na bij u om een toelichting te hebben gevraagd – oordelen of dit een mogelijke benoeming als rechter in de weg staat.

Als u geen toestemming geeft voor het ambtshalve opvragen van de referenties, betekent dit dat de selectieprocedure zal worden beëindigd.

Antecedentenonderzoek

Als uitgangspunt geldt dat iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit niet in aanmerking komt voor een functie als rechterlijk ambtenaar (in opleiding). Daarom wordt ook een uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister aangevraagd.

Een uitzondering kan worden gemaakt indien – in het licht van alle omstandigheden – sprake is van een feit van (zeer) geringe ernst en/of langdurig tijdsverloop en in redelijkheid niet (meer) kan worden gezegd dat sprake is van schade aan het aanzien van het rechterlijke ambt.
In voorkomende gevallen wordt u gevraagd om een toelichting en beslist het LSR-presidium of uw aanmelding niettemin doorgang kan vinden.

U ontvangt in dat geval zo spoedig mogelijk bericht of het geconstateerde feit een belemmering vormt voor de voortzetting van de selectieprocedure. De LSR wijst er nadrukkelijk op dat uit de eventuele (tussentijdse) uitnodiging voor, of het afleggen van een analytische test, dan wel het doorlopen van andere selectierondes voorafgaand aan het oordeel van het LSR-presidium, niet kan worden afgeleid dat het LSR-presidium met de vermelding op uw justitiële documentatie akkoord is en de selectieprocedure met u wenst voort te zetten.

Lokale selectie

In de lokale selectiefase zult u in de regel een of meer gesprekken voeren met een lokale selectie-adviescommissie(SAC) cq. lokale vertegenwoordiging en het gerechtsbestuur van het gerecht dat de vacature heeft opengesteld, op de locatie van het gerecht.

In de gesprekken gaat het over uw motivatie, overtuigingskracht/mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, uw beeld van de functie en de benodigde competenties. De lokale selectiecommissie onderzoekt met u ook de mogelijkheden tot samenwerking. Ook kunt u in deze gesprekken een indruk krijgen van het gerecht, de werkomgeving, en van degenen met wie u gaat samenwerken.

Het bestuur besluit en geeft aan de LSR door of u doorgaat naar de eindfase (assessment en eindgesprekken), waarna de LSR u over de uitslag informeert. Bij een negatieve uitslag ontvangt u een telefoonnummer van een vertegenwoordiger van het gerecht met wie u – indien u dat wenst – telefonisch de uitslag kunt nabespreken.

Assessment

De uitnodiging voor het assessment (zie zijmenu voor oefeningen) ontvangt u rechtstreeks van LTP. LTP heeft vijf locaties verspreid in Nederland. De psychologen verbonden aan LTP werken volgens de beroepscode van het NIP. In het assessment wordt u – in samenhang met de resultaten uit de test – getoetst op de volgende capaciteiten:

analytisch denkvermogen en andere intellectuele capaciteiten, besluitvaardigheid, evenwichtigheid, zelfstandigheid, contactuele en communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen, sociabiliteit, vermogen tot samenwerken, overtuigingskracht, uitdrukkingsvaardigheid, werkhouding, zelfstandige en onafhankelijke oordeelsvorming, integriteit en stressbestendigheid.

Het assessment bestaat uit een gesprek met een adviseur van LTP, een aantal persoonlijkheidsvragenlijsten en een assessment center. In totaal duurt het assessment enkele uren. De adviseur van LTP stelt een assessmentrapport op met de bevindingen en adviseert positief of negatief ten aanzien van uw geschiktheid voor het rechterschap. Als u dat wenst, worden de resultaten van het onderzoek – voor de rapportering aan de LSR – door LTP met u besproken.

De uitslag van het LTP-rapport is niet doorslaggevend en wordt – ook in het geval van een negatief advies – integraal in de besluitvorming na de eindgesprekken betrokken.
Het is dus mogelijk, en in de praktijk komt dit ook met een zekere regelmaat voor, dat de selectiecommissie na de eindgesprekken tot het oordeel komt dat een sollicitant met een positief assessment niet wordt toegelaten tot de R(H)IO-opleiding en omgekeerd dat een sollicitant met een negatief assessment wel wordt toegelaten.

U hebt het recht om toezending van het assessmentrapport aan de LSR te weigeren. Als u van dat recht gebruik maakt wordt de selectieprocedure daarmee als beëindigd beschouwd. U kunt u dan pas weer na drie jaar aanmelden voor een rechterlijke functie.

Als u LTP toestemming geeft om de rapportage met de LSR te delen, wordt u geacht daarmee ook toestemming aan de LSR te hebben gegeven om LTP te vragen om een toelichting daarop.

Eindgesprekken met de Landelijke selectiecommissie

U voert op deze dag drie gesprekken van drie kwartier met telkens twee leden van de LSR: zoveel mogelijk zijn de twee gespreksdeelnemers een rechter (of raadsheer) en een LSR-selecteur die buiten de rechtspraak actief is en die beschikt over brede en relevante maatschappelijke achtergrond en ervaring.

De commissieleden beschikken voorafgaand aan de eindgesprekken over uw aanmeldingsgegevens inclusief motivatie, het resultaat van de test en het assessmentrapport.

Het doel van de gesprekken is onder meer om inzicht te krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten, zoals op het gebied van de competenties voor het rechterschap, samenwerken en luisteren/empathie, uw visie op het rechterschap en op maatschappelijke ontwikkelingen. In de gesprekken wordt onder meer gebruikgemaakt van de STARR-methode, waarbij wordt gevraagd om voorbeelden en situaties uit uw werkzame en/of persoonlijke leven aan te halen.

Googelen

De LSR behoudt zich het recht voor kandidaten voorafgaand aan de gesprekken te googlen. Als relevante informatie over de kandidaat wordt aangetroffen in openbare bronnen kunnen daarover tijdens het gesprek met de kandidaat vragen worden gesteld.