LSR

De Landelijke selectiecommissie rechters (LSR) is een breed samengestelde commissie die – naast leden afkomstig vanuit de zittende magistratuur- is samengesteld uit leden vanuit diverse maatschappelijke sectoren, zoals openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap, advocatuur en openbaar ministerie.

De leden worden benoemd door de Raad voor de rechtspraak (Raad) die zijn wettelijke taken op het terrein van de selectie heeft gemandateerd aan de LSR.

De selectie van rechters

De leden van de LSR worden geselecteerd op basis van een functieprofiel. Zij worden met behulp van een permanent educatieprogramma getraind. De taak van de LSR is immers een belangrijke. De selectie van rechters staat aan de basis van de kwaliteit van de rechtspraak, die onafhankelijk, integer, omgevingsbewust en eigentijds moet zijn.

Taakomschrijving leden LSR

Als lid van de Landelijke selectiecommissie rechters selecteert u mede kandidaten voor de functie van raadsheer/rechter (in opleiding) of raadsheer- of rechter-plaatsvervanger. Rechterlijke leden nemen bij toerbeurt deel aan de Dagcommissie Voorselectie, het eerste gesprek in de selectieprocedure. Alle leden LSR nemen bij toerbeurt deel aan de Dagcommissie Eindselectie, waarin beoordeeld wordt of een kandidaat geschikt is voor een van de vacante functies. Ook neemt u deel aan de beraadslaging in raadkamer van de Dagcommissie Eindselectie. Eén van de daartoe aangewezen rechterlijke leden fungeert als dagvoorzitter. Eén van de lid-secretarissen van de LSR leidt de beraadslaging in raadkamer.

Profiel leden LSR

Het lid van de LSR heeft bij voorkeur ervaring met het voeren van selectiegesprekken dan wel affiniteit met werving en selectie en/of met het opleiden van rechters.

Hij/zij is geruime tijd werkzaam binnen de zittende magistratuur dan wel heeft als extern lid een goed zicht op de Rechtspraak en het rechterlijk ambt.

De benoemingstermijn van het lid is drie jaar, waarna in uitzonderlijke gevallen op advies van het Presidium door de Raad voor de rechtspraak herbenoeming voor de periode van één jaar kan plaatsvinden. Het extern lid dient alvorens benoemd te kunnen worden een verklaring omtrent het gedrag over te leggen.

Gedurende de selectieperiode is de inzet van het lid Landelijke selectiecommissie rechters meerdere dagen per week.

Competenties

  • communicatieve vaardigheden
  • luisteren
  • sensitiviteit
  • oordeelsvorming
  • integriteit
  • stevigheid