De organisatie van de Rechtspraak

Iedere Nederlander krijgt gemiddeld 1 keer in zijn leven te maken met rechtspraak. Misschien omdat je zelf een rechtszaak start, bijvoorbeeld bij een scheiding. Of omdat iemand jou voor de rechter daagt. Je kunt ook als slachtoffer, getuige of deskundige betrokken raken bij een rechtszaak.

De Rechtspraak als organisatie bestaat uit verschillende onderdelen, die allemaal autonoom zijn: de gerechten (rechtbanken en gerechtshoven), de Raad voor de rechtspraak, het College van Beroep van het bedrijfsleven, de Centrale Raad van Beroep en de landelijke diensten IVO Rechtspraak, LDCR en SSR.

Uitgebreide informatie over hoe het recht in Nederland is georganiseerd, vind je op rechtspraak.nl.

Gerechten, CBb en CRvB

Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Wie het niet eens is met een uitspraak van de rechtbank, kan in hoger beroep gaan bij een gerechtshof. In grote lijnen lijkt de procedure bij het gerechtshof op de gang van zaken bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken en 4 gerechtshoven in Nederland.

Het College van Beroep van het bedrijfsleven (CBb) behandelt zaken in hoger beroep over de Mededingingswet, Postwet, Warenwet, Telecommunicatiewet en financiële toezichtwetgeving. Het CBb doet ook het tuchtrechtspraak voor accountants en hoger beroep over de Meststoffenwet. Het CBb is gevestigd in Den Haag.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt in hoger beroep over zaken over studiefinanciering, sociale zekerheidsrecht of ambtenarenrecht. De CRvB bevindt zich in Utrecht.

Landelijke diensten

Er is een Raad voor de rechtspraak, die is belast met:

  • de voorbereiding van de begroting voor de Raad en de gerechten gezamenlijk.
  • de toekenning van budgetten ten laste van de rijksbegroting aan de gerechten.
  • de ondersteuning van de bedrijfsvoering bij de gerechten.
  • het toezicht op de uitvoering van de begroting door de gerechten.
  • het toezicht op de bedrijfsvoering bij de gerechten.
  • landelijke activiteiten op het gebied van werving, selectie, aanstelling, benoeming en opleiding van het personeel bij de gerechten.

De uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken van alle instanties van de Rechtspraak zijn ondergebracht in het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR). De ICT wordt verzorgd door IVO Rechtspraak.

Het Studiecentrum Rechtspleging, SSR, is het eigen opleidingsinstituut van de Rechterlijke Organisatie (RO). In gezamenlijkheid met het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak geeft SSR inhoud aan het opleidingsprogramma en het scholingsaanbod van de RO.

Deze drie instanties bevinden zich in Utrecht. De Raad voor de rechtspraak is gevestigd in Den Haag.

Arbeidsvoorwaarden

Als rechter word je bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. Alleen op eigen verzoek of wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaar word je – ook bij koninklijk besluit – ontslagen. De hoogte van je salaris als rechter hangt af van je functie, bijvoorbeeld (senior) rechter of (senior) raadsheer. De hoogte van het salaris varieert van €4.000 tot €10.000 bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Als medewerker krijg je in eerste instantie een tijdelijke aanstelling. Doorgaans wordt deze aanstelling op zeker moment omgezet in een vaste aanstelling. De hoogte van je salaris hangt af van de zwaarte van je functie en je werkervaring. Al onze salarissen zijn gebaseerd op een 36-urige werkweek.

Of je nu rechter bent of één van onze andere medewerkers, je hebt recht op 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent. Je kunt rekenen op een vergoeding van je woon-werkverkeer (volledige vergoeding van de kosten van openbaar vervoer op basis van tweede klas of een tegemoetkoming bij het gebruik van een ander vervoermiddel), gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden) en studiefaciliteiten. Ook zorgen we ervoor dat je pensioen opbouwt via het ABP.

Je kunt gebruik maken van de IKB-regeling rijkspersoneel. Daarmee kun je een individueel pakket arbeidsvoorwaarden samenstellen door bepaalde arbeidsvoorwaarden in te ruilen tegen een belastingvrije vergoeding voor bijvoorbeeld een fiets of extra vrije dagen. En verder bieden we je flexibele werktijden, voldoende vakantiedagen, mogelijkheden om parttime te werken en regelingen voor ouderschapsverlof, studie en kinderopvang.