De Centrale Raad van Beroep zoekt een rechterlijk bestuurslid

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Onafhankelijk, onpartijdig, integer en professioneel, tijdig en maatschappelijk effectief; zo maakt de rechtspraak het verschil tussen recht en onrecht, ten dienste van de samenleving. Een samenleving waarin iedereen vertrouwen stelt, omdat duidelijk is wat de spelregels zijn en omdat die regels zichtbaar voor iedereen gelden. Een samenleving waarin rechtsbescherming wordt geboden in individuele zaken, waarin niemand bang hoeft te zijn voor machtsmisbruik, eigenrichting of het recht van de sterkste.

De Centrale Raad van Beroep zoekt een rechterlijk bestuurslid

De organisatie

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is de hoogste bestuursrechter in het sociale zekerheidsrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht. In het grootste deel van zijn zaken spreekt de CRvB recht in hoger beroep, in een kleiner deel van de zaken in eerste en enige aanleg. Daarmee is de CRvB eindrechter op een groot aantal maatschappelijk relevante rechtsgebieden. Bij de CRvB werken ongeveer 60 raadsheren en ruim 200 juridische en andere ondersteuners. De CRvB heeft daarbij de beschikking over een Wetenschappelijk Bureau en een Internationale Kamer. Verder investeert de CRvB in de toekomst, onder meer door het opleiden van jonge talentvolle juristen in het Opleidingshuis.

De CRvB staat en gaat voor goede, tijdige en begrijpelijke rechtspraak, toegankelijk voor burgers en bestuursorganen. Daarmee kan ook een bijdrage worden geleverd aan het vertrouwen van burger en samenleving in de Rechtspraak en aan de instandhouding en versterking van de democratische rechtsstaat. De komende jaren legt de CRvB focus op het wegwerken van achterstanden, het verkorten van doorlooptijden en beheersing van de werkdruk. Daarnaast maakt de CRvB intern en extern zichtbaar wat zijn toegevoegde waarde is voor rechtzoekenden en samenleving.

De functie

Het rechterlijk bestuurslid maakt deel uit van het collegiale gerechtsbestuur dat verder bestaat uit de president (voorzitter) en het niet-rechterlijk bestuurslid. Het gerechtsbestuur is belast met de algemene leiding, de organisatie en de bedrijfsvoering van het gerecht en bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing. Bij afwezigheid van de president treedt het rechterlijk bestuurslid op als plaatsvervangend president. Het rechterlijk bestuurslid is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kwaliteit en innovatie, opleiding en professionele reflectie, is de primaire verbindingsschakel tussen het bestuur en de collega’s die werkzaam zijn in het primaire proces en is ook zelf actief als raadsheer tijdens zittingen. Het rechterlijk bestuurslid levert een bijdrage aan Rechtspraakbrede projecten en neemt deel aan Rechtspraakbrede overleggen; een goede samenwerking binnen de Rechtspraak als geheel is vanzelfsprekend.

Uw profiel

U onderschrijft de missie en organisatiedoelen van de CRvB en vertegenwoordigt evenals de andere bestuursleden de CRvB binnen en buiten de Rechtspraak. Dit houdt in dat u beschikt over aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid. Zichtbaarheid, benaderbaarheid, wederkerigheid van communicatie en daadkracht passen daarbij. U bent in staat de organisatie, leidinggevenden en medewerkers te inspireren, motiveren en stimuleren, met als gezamenlijk resultaat een hoge klantwaardering en medewerkerstevredenheid. Uw attitude is open, betrokken en (pro)actief. Samen met de andere bestuursleden biedt u richting en kaders, ondersteunt u de leidinggevenden bij het invullen van hun verantwoordelijkheden ten aanzien van kwaliteit, productie en personeelszorg en neemt u hen mee in de benodigde veranderprocessen. Ruimte voor en vertrouwen in de professional (o.a. via de professionele standaarden) zijn daarbij van groot belang.

Daarbij weet u balans te houden tussen organisatiedoelen en de menselijke maat, inclusief de balans werk/privé. U heeft aandacht voor de beheersbaarheid van werkdruk, het vernieuwen en verbeteren van processen en het voorkomen van onnodige bureaucratie. Naast een uitgebreide ervaring als bestuursrechter beschikt u over brede leidinggevende ervaring en heeft u inhoudelijke veranderingsprocessen succesvol begeleid, bij voorkeur in meerdere werkomgevingen. U heeft oog voor innovatie en ontwikkelingen binnen samenleving en Rechtspraak en weet de juiste instrumenten in te zetten die leiden tot een verdere optimalisering van de rechterlijke kwaliteit. Dit alles gaat gepaard met een gezonde dosis humor.

Benoeming en salaris

De benoeming tot rechterlijk bestuurslid vindt plaats bij Koninklijk Besluit voor een periode van zes jaar. Daaraan is een rechterlijke benoeming voor het leven verbonden in het ambt van senior raadsheer.

Het salaris bedraagt € 10.138,36 per maand (salariscategorie 5, peil per 1-1-2020) op basis van een 36-urige werkweek.

Nadere informatie

Inlichtingen over de lokale bijzonderheden kunt u inwinnen bij mr. Takvor Avedissian, president van de Centrale Raad van Beroep (tel. secretariaat 088-3620790).

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met drs. Marije van Duijne Strobosch MBA

Adviseur Management Development van de Raad voor de rechtspraak, tel. 06-21181157 of md.rvdr@rechtspraak.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Uw sollicitatie

Uw sollicitatie richt u per mail aan de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, mr. H.C. Naves, via md.rvdr@rechtspraak.nl. De sluitingsdatum van de vacature is 18 november 2019.

Meer informatie over de Rechtspraak is te vinden op www.rechtspraak.nl